T E1 Bb 95ng H E1 Bb A3p A Qu E1 Ba A3n Tr E1 Bb 8b Kinh Doanh